czwartek, 16 lipca 2015

Model stawania się osobą dwujęzyczną. Studium przypadku


Język zawsze istnieje i funkcjonuje w określonym kontekście kulturowym, służąc zaspokajaniu różnorodnych komunikacyjno-poznawczych potrzeb człowieka [Gajda 1998, 84]. Ów kontekst stanowi kultura, rozumiana jako „(...) całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzonego, utrwalanego i wzbogacanego w ciągu jej dziejów, przekazywanego z pokolenia na pokolenie (...)” [Słownik 1978–1981, 1083]. Językowi nie bez powodu przypisuje się specjalne miejsce w wielkiej rodzinie dziedzin kultury. Jest on bowiem obecny we wszystkich jej sferach takich jak: życie codzienne, nauka, religia, filozofia, sztuka, polityka, administracja itd. [Lipiec 1998, 159].


środa, 8 kwietnia 2015

Przemiany językowe współczesnej wsi


W polskim językoznawstwie dominuje pogląd, że gwara i język literacki to dwa odrębne systemy językowe, które w mniejszym lub większym stopniu podlegają różnorodnym przeobrażeniom, ewoluując w czasie i przestrzeni [Kurek 1998, 169]. W tym zakresie mieściłyby się one w nurcie ogólnych przemian obserwowanych we wszystkich językach słowiańskich.

czwartek, 22 stycznia 2015

Język jako środek komunikacji międzyludzkiej

Podstawowym a zarazem najważniejszym środkiem komunikacji międzyludzkiej jest język. W Encyklopedii językoznawstwa definiuje się go jako „(...) abstrakcyjny system znaków (prymarnie dźwiękowych, wtórnie pisanych i innych) służący do porozumiewania się w obrębie danej społeczności (...)” [Encyklopedia językoznawstwa 1999, 269]. Język jest wytworem licznych pokoleń ludzi, regionów, kultur, klas, warstw i zawodów [Lubaś 1979, 23]. Stanowi własność wszystkich, umożliwiając tym samym osiąganie celów osobistych i grupowych. Towarzyszy ludziom w indywidualnym rozwoju, pozwalając na pełniejszą samorealizację. 

sobota, 23 sierpnia 2014

Z nadzieją patrzymy w przyszłośćCzym jest Spółdzielnia Socjalna? Spółdzielnia Socjalna jest mariażem przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowych. Jej celem jest reintegracja zawodowa i społeczna członków poprzez pracę w rentownej firmie.

środa, 20 sierpnia 2014

Aktywność studentów i absolwentów w życiu społecznym szansą na lepszą przyszłośćUczestnictwo obywateli w sferze NGO (non-govermental organizations) jest istotnym zagadnieniem z punktu widzenia współczesnego państwa demokratycznego, w którym realizuje się model demokracji „partycypacyjnej”, zakładającej szeroką aktywność i uczestnictwo obywateli w życiu publicznym. Nie zawsze jednak kultura uczestnictwa i intensywnej socjalizacji wpływa na wzrost grupowej aktywności. Niniejszy tekst jest próbą przedstawienia i zanalizowania zjawiska odpowiedzialności obywatelskiej wśród przyszłej elity intelektualnej.